image show5
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΦΑΤΟ TWEET

Οι Ευρωβουλευτές μιλούν για τον Σπύρο Δανέλλη

book cover

2
PDF Εκτύπωση E-mail
Σύνοψη για την Αγροτική πολιτική

Η σημερινή κατάσταση
Την ελληνική γεωργία χαρακτηρίζει παραγωγική αποδιάρθρωση. Σε αντιδιαστολή με το φαινόμενο αυτό, το σύνολο των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. αντιμετωπίζοντας με λιγότερους αναλογικά πόρους τους ίδιους κανόνες που απορρέουν από την Κ.Α.Π. κατάφεραν να διαμορφώσουν ένα εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο διασφαλίζοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τροφίμων. Βασική αιτία η αντιμετώπιση των ενισχύσεων όχι ως βασικού εργαλείου άσκησης γεωργικής πολιτικής, αλλά η κατασπατάληση τους με κριτήρια και λογικές πελατειακών σχέσεων που οδήγησαν στην απώλεια ευκαιριών εκσυγχρονισμού της γεωργίας, την απομάκρυνση από την παραγωγή και τον εκμαυλισμό μερίδας του αγροτικού κόσμου.

Το στοίχημα
Η συνειδητοποίηση της διεύρυνσης των αναγκών επισιτιστικής επάρκειας αλλά και ασφάλειας των αγροδιατροφικών προϊόντων, όπως και οι νέες διατροφικές τάσεις που ταχύτατα αναπτύσονται διεθνώς, ευνοούν ένα Μεσογειακό παραγωγικό μοντέλο που στηρίζεται σε μικρού μεγέθους οικογενειακές δομές και στην ποιότητα των προιόντων αντί της ποσότητας.

Οι ευκαιρίες
Η νέα Κ.Α.Π. δίνει τη δυνατότητα: α. αναδιανομής των επιδοτήσεων προς ενίσχυση της μη εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και των νέων αγροτών, β. αξιοποίησης της έρευνας και καινοτομίας, γ. σύνδεσης και συντονισμού των προγραμμάτων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, και δ. την επιτέλους δημιουργία ενός υποχρεωτικού Συστήματος Παροχής Συμβουλών.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της Ε.Ε. για την κλιματική δράση, την ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και την βιοποικιλότητα ευνοούν τη στροφή της ελληνικής γεωργίας σε ηπιότερες περιβαλλοντικά και πιο επικερδείς ποιοτικά μορφές παραγωγής.

Οι προϋποθέσεις
Τα ποιοτικά προιόντα δεν μπορεί παρά να είναι επώνυμα, ταυτοποιημένα, πιστοποιημένα από αξιόπιστους μηχανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου, που διασφαλίζουν συνεχώς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Προϋπόθεση μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας του παραγωγού (αγρότη και κτηνοτρόφου) αποτελεί η συμμετοχή του στην πορεία του προιόντος του από την πρωτογενή παραγωγή του ως τον καταναλωτή, για τη διασφάλιση όσο γίνεται μεγαλύτερου μεριδίου της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος του. Για να το πετύχει αυτό, απαιτείται η συμμετοχή του σε ισχυρά συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών, ενώσεις). Μόνο υγιή και ισχυρά τέτοια σχήματα μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομία κλίμακας στα κόστη των εισροών, διαπραγματευτική ισχύ στην αγορά, εφαρμογή καινοτομίας, διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας, διασφάλιση συνέπειας στη διάθεση, σταθερότητας στην ποιότητα, τη μορφή και τις ποσότητες –προϋποθέσεις εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας.

Η οργανική σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τουριστική αγορά θα δημιουργήσει μια καινούργια μορφή εξωστρέφειας και εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων. Η ταύτιση του προϊόντος με τον τόπο παραγωγής του εξασφαλίζει αμοιβαίο όφελος μοναδικότητας σε τουρισμό και γεωργία.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα εισρεύσουν στην Ελληνική γεωργία άνω των 19 δις ευρώ. Περισσότερα από το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων που θα ενισχύσουν όλους τους λοιπούς τομείς. Η ορθολογική αξιοποίησή τους μπορεί να εξασφαλίσει στον γεωργικό μας τομέα περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα.

 
banner1
blue growth
epitropi2
epitropi1
epitropi3
CHARLIE-HEBDO