Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΦΑΤΟ TWEET

Οι Ευρωβουλευτές μιλούν για τον Σπύρο Δανέλλη
2
PDF Εκτύπωση E-mail
Γενικές πληροφορίες για την AGRI

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για :


1. Τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
2. Την ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των οικείων χρηματοδοτικών οργάνων
3.Τη νομοθεσία σχετικά με:
   α. τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν αποβλέπουν στην προστασία κατά των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία,
   β. την εκτροφή και καλή μεταχείριση των ζώων
4.Τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων
5.Τον ανεφοδιασμό σε γεωργικές πρώτες ύλες
6.Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών
7.Τη δασοκομική πολιτική

Πρόεδρος της AGRI είναι ο Ιταλός Paolo De Castro από την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D). Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου έχει 45 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, διαθέτει αρμοδιότητα συναπόφασης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

 
blue growth
epitropi2
epitropi1
epitropi3